Ga verder naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

1. Aanvraag Tuinadvies

Tuinadvies aanvragen is enkel mogelijk via het aanvraagformulier op de website www.tuinrangers.be. U moet gedomicilieerd zijn in één van de gemeentes die het advies aanbiedt. Er kan slechts één tuinadvies per adres worden aangevraagd. Het tuinadvies moet plaatsvinden op het gedomicilieerde adres van de aanvrager in die gemeente.

Het tuinadvies wordt enkel uitgevoerd onder veilige omstandigheden. In tijden van Corona wil dit zeggen dat de aanvrager en de tuinranger een mondmasker dragen en veilige afstand (1,5m) houden. Indien de aanvrager niet aan deze voorwaarden wilt voldoen zal het advies niet plaatsvinden. Het tuinadvies vindt altijd plaats op een op voorhand afgesproken tijdstip. De tuinranger neemt hiervoor contact op met de aanvrager.

Natuurinvest kan te allen tijden en zonder opgave van redenen beslissen niet in te gaan op een aanvraag voor het tuinadvies.

2. Gebruik van de website

Natuurinvest besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie op www.tuinrangers.be zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Natuurinvest niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Natuurinvest al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via info@natuurinvest.be.

Natuurinvest spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Natuurinvest kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Natuurinvest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

3. Bescherming van persoonsgegevens

Natuurinvest hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Voor meer informatie kan u de privacy policy of cookieverklaring raadplegen.

4. Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Natuurinvest beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden.

Natuurinvest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

5. Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Natuurinvest bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties over de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Natuurinvest wijst iedere verplichting van de hand voor het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. Natuurinvest mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat Natuurinvest de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

6. Gebruik van materiaal

Alle teksten en foto's op deze site zijn onderworpen aan auteursrechten. Zonder toestemming van Natuurinvest is het verboden teksten, foto's, ... te kopiëren of te gebruiken.

7. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.